Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen

Lisätietoja

Erikoissairaanhoito (keskussairaala, psykiatria)

johtajaylihoitaja Pia Rantamäki
 

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen päällikkö Teija Vanhala

 

Sairaalapalvelut

Toimitusjohtaja Heli Linqvist


etunimi.sukunimi@carea.fi

Ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia ohjaamistyössään.

Pääsääntöisesti lupaa ei myönnetä potilaisiin/asiakkaisiin kohdistuviin tutkimuksiin eikä rekisteritutkimuksiin, jotka kohdistuvat Carean salassa pidettäviin potilas/asiakas – rekisteritietoihin.

Opinnäytetyö työelämän näkökulmasta

Opinnäytetyöt tapahtuvat organisaation toimeksiannosta ja ne tukevat sovittuja strategisia linjauksia ja kehittämishankkeita. Tavoitteena opinnäytetöissä on tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa ja toimintamalleja. Toiminnan kehittämiseen tarvitaan näyttöön perustuvaa tietoa ja perusteluja oman toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi.

Aiheen valinta

Opinnäytetöiden aiheissa huomioidaan Carean strategiset kehittämishankkeet. Hoitotyön kehittämisessä painoalueita ovat potilaan ohjauksen, osaamisen, terveyden edistämisen  ja dokumentoinnin kehittäminen. Lisäksi jatkuvasti kehitetään hoitotyön sisältöä, työnjakoa ja näyttöön perustuvia hoitotyön toimintamalleja.

Opinnäytetyön aiheen valinnan jälkeen opiskelija hankkii aiheelle hyväksynnän oppilaitoksesta/ohjaavalta opettajalta.

Tämän jälkeen opiskelija on yhteydessä sopimuksen tekijään ja tutkimusluvan antajaan (johtajaylihoitaja), jolloin tehdään ns. hankkeistussopimus opinnäytetyöstä opiskelijan, oppilaitoksen/ohjaavan opettajan ja työelämän/johtajaylihoitajan välillä. Samalla nimetään työelämän yhdyshenkilö/ohjaaja.

Yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla:

  1. nimi ja yhteystiedot
  2. aihealue, joka kiinnostaa ja miksi
  3. opinnäytetyön alustava aikataulu
  4. muut asiat, joita haluaa tuoda esille

Opinnäytetyön suunnitelma ja tutkimuslupa

Kun opiskelija on laatinut opinnäytetyön suunnitelman (projektisuunnitelma kehittämishankkeelle tai tutkimussuunnitelma tutkimushankkeelle) ja suunnitelma on hyväksytty oppilaitoksessa, anoo hän luvan opinnäytetyön suorittamiseen johtajaylihoitajalta.

Tutkimuslupalomake

Lupahakemuksen liitteenä tulee olla hyväksytty projekti- tai tutkimussuunnitelma, mahdollinen mittari ja sopimus hankkeistetusta opinnäytetyöstä.

Luvan myöntäjä vastaa tutkimusluvasta ja ratkaisee tarvitaanko eettisen toimikunnan lausuntoa. Eettisen toimikunnan lausunnot tarvitaan potilas-/omaistutkimuksiin ja tieteelliseen julkaisutoimintaan. Lisätietoa tutkimuksista, joihin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto, löytyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Internet -sivuilta.

 Opinnäytetyöprosessi

Opinnäytetöiden toteuttaminen

Eettisyys

Opinnäytetyön ja tutkimuksen laatu turvataan siten, että noudatetaan niitä periaatteita, jotka on luotu ohjaamaan kaikkea tieteellistä tutkimustoimintaa. Seuraavissa laeissa on sosiaali- ja terveysalan tutkimusta ohjaavaa sääntöetiikkaa:

  • laki potilaan asemasta ja oikeuksista n:o 789/1992; n:o 653/200; n:o 411/2001
  • laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista n:o 812/2000
  • laki lääketieteellisestä tutkimuksesta n:o 488/1999, asetus 986/1999
  • henkilörekisterilaki n:o 471/1987
  • henkilötietolaki n:o 523–526/1999, 529/1999
  • laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Tutkimuseettisiä ohjeita sisältävät myös Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton antamat ohjeet ja niihin pohjautuvat Hoitotyön tutkimuksen eettiset suuntaviivat Pohjoismaissa.

Opiskelija vastaa tutkimuseettisestä toiminnastaan. Opiskelija vastaa siitä, että osallistujien antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja, että kerätty aineisto on vain hänen käytössään. Opiskelija toteuttaa aineistonkeruun tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua asianmukaisella tavalla. Tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista ja osallistuja voi kieltäytyä tai myös keskeyttää tutkimukseen osallistumisen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.

Informointi opinnäytetyöstä

Opiskelija tiedottaa yksikköä/yksiköitä, joihin opinnäytetyö liittyy opinnäytetyön suorittamisesta ja siihen liittyvistä käytännön asioista suunnitelman laatimisen yhteydessä sovitulla tavalla.

Opinnäytetyön julkaiseminen ja tulosten/tuotosten soveltaminen käytäntöön

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöstään raportin oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija huolehtii, että tutkimusluvan myöntäjällä ja työelämän ohjaajalla on mahdollisuus tutustua tutkimusraporttiin ennen sen julkaisemista. Valmistuneesta opinnäytetyöstä tulee julkinen sen hyväksymisen jälkeen.

Opinnäytetyö toimitetaan ja siitä tiedotetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Lisäksi voidaan sopia muusta tiedottamisesta (alueelliset koulutukset, henkilöstölehti).

Sähköisesti julkaistut ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt löytyvät: www.theseus.fi

Erikoissairaanhoidon vastuualueelle tehdyistä opinnäytetöistä löytyy luettelo Carean intranetistä, Synapsista kohdasta Hoitotyö.

Opinnäytetöiden tuloksia hyödynnetään kehitettäessä käytännön hoitotyötä sekä muussa kehittämistyössä.