Potilaan oikeuksiin liittyvät yhteydenotot

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785). Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää potilasta hoitaneen henkilökunnan kanssa.

Jos muistutus tehdään vapaamuotoisesti, on siinä mainittava seuraavat asiat:

  • potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • jos muistutuksen tekee omainen, myös hänen nimensä, yhteystietonsa ja sukulaisuussuhteensa tulee mainita
  • muistutuksen aihe (mistä asiasta halutaan muistuttaa)
  • tapahtumakuvaus; mitä tapahtunut, missä, milloin
  • mihin toimenpiteisiin muistutuksen tekijä haluaa sairaalan ryhtyvän (toiveet ja ehdotukset)
  • päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Muistutus palautetaan kyseessä olevan hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle seuraavasti:

Kymenlaakson keskussairaala
Johtajaylilääkäri
Kotkantie 41
48210 Kotka

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala
Johtava ylilääkäri
Sairaalankuja 3 D
45750 Sairaalamäki

Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen johtaja
Tervasharjunkatu 1
45720 Kouvola


HUS-Kuvantamista koskevat potilasvahinkoasiat ja potilasmuistutusasiat seuraavasti:

HUS-Kuvantaminen hallinto
Johdon sihteeri Heidi Taimi
Topeliuksenkatu 32, 5 krs.
PL 750
00029 HUS

HUSLAB laboratoriota koskevat potilasvahinkoasiat ja potilasmuistutusasiat seuraavasti:

HUSLAB hallinto
Johdon sihteeri Jaana Mäkelä-Torrisi
Topeliuksenkatu 32
PL 720
00029 HUS

 

Muistutukseen vastataan kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 15 § ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 23).

Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta muuhun hoitoonsa liittyvään hallintopäätökseen. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille.

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiilla tulostettavalla lomakkeella.

Lisätietoja ja neuvontaa saa potilasasiamiehiltä.

Kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai palveluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista.

Valviran ohje ja lomakkeet »

Potilasvahinkoilmoitus

Hoidosta johtuvat haitat ja virheet käsittelee Potilasvakuutuskeskus. Lisätietoja saat toimipisteidemme potilasasiamiehiltä.

Potilasvakuutuskeskuksen ohje ja lomakkeet »